Over ons

Eerst Zorg

Thuiszorg voor u

Beleid

EerstZorg is aangesloten bij de klachten-en geschillencommissie van ZorgvoorZZP. Wij doen er alles aan om u goede zorg te leveren, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat ons dit weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wanneer u een klacht heeft, is de eerste stap dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met ons om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer dit gesprek geen oplossing biedt, dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt in de Informatie Klachtenprocedure en het Klachtenregelement  lezen hoe de Klachtenregeling werkt.

Privacyreglement

Als zorgvrager heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacyreglement, is opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aangepast aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het beschrijft het doel van registratie en welke gegevens op welke wijze worden geregistreerd. U kunt ons Privacyreglement hier inzien.

Medezeggenschap

De Cliëntenraad is van en voor de cliënten van Eerst Zorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie. Op deze manier zorgt de Cliëntenraad ervoor dat de stem van cliënten wordt gehoord. De Cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Eerst Zorg. We vinden het belangrijk te weten wat onze cliënten van de zorg vinden.
De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De cliëntenraad komt structureel 2 x per jaar bijeen voor vergadering. De directie is met regelmaat aanwezig. Op verzoek van de cliëntenraad kunnen ook andere medewerkers aanwezig zijn bij de vergaderingen.

Lees hier meer over de Cliëntenraad in de Regeling Medezeggenschap.

Gedragscode

Wij willen graag dat de cliënten van Eerst Zorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De doelen van onze gedragscode zijn:

  • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
  • Het bewaken en behouden van het goede imago van onze organisatie;
  • Gezien worden als een goede werkgever, waardoor de onderneming gemakkelijker nieuw personeel aantrekt;
  • Het beschermen van de werknemer.

U kunt onze Gedragscode hier inkijken.

Uitsluitingscriteria

Eerst Zorg levert verpleging, verzorging, begeleiding, en dagbesteding aan mensen met een beperking, dementie, niet aangeboren hersenletsel, zoals CVA, of een chronische ziekte, zoals ALS, MS, Parkinson. In principe leveren wij onze zorg aan iedereen. Er zijn echter een aantal situaties waarin wij dit niet kunnen doen. Deze kunt u lezen in de in- en uitsluitingscriteria Eerst Zorg.

Algemene leveringsvoorwaarden

Rechten en plichten van cliënt en zorgaanbieder zijn geregeld in de algemene voorwaarden voor zorg. Deze zijn opgesteld door organisaties van zorgaanbieders en cliënten samen. Dit zijn Actiz, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, Consumentenbond en de Nationale Patienten en Consumenten Federatie (NPCF). Eerst Zorg  hanteert de Algemene Voorwaarden voor zorg bij de uitvoering van onze zorg.

U kunt hier de leveringsvoorwaardenmodule mpt-en-vptmodule wijkverpleging en de publieksfolder actiz en btn inzien.

Wat doen wij als u op het afgesproken zorgtijdstip niet opendoet?

Als zorgaanbieder neemt Eerst Zorg verantwoording als de cliënt de deur niet opent om te onderzoeken of zich mogelijk een calamiteit heeft voorgedaan, zie Gesloten deur geplande zorg.

Meldcode huiselijk geweld

Tijdens de contacten met cliënten kunnen medewerkers signalen van mishandeling of huiselijk geweld signaleren. Alle medewerkers van Eerst Zorg hebben een signalerings-en bespreekverantwoordelijkheid als het om (vermoeden van) huiselijk geweld en kinder-of oudermishandeling gaat. Omgaan met (vermoeden van) huiselijk geweld of mishandeling vraagt om zorgvuldig handelen. Om deze reden heeft Eerst Zorg de procedure hoe te handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld of mishandeling beschreven in de meldcode kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Medicatiebeleid

Het medicatiebeleid binnen Eerst Zorg is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgmedewerker binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie verstrekking. De definities, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende zorg binnen het medicatieproces zijn beschreven in het medicatiebeleid infoblad client/mantelzorger.

Kwaliteitsbeleid

We bewaken de kwaliteit van ons zorgproces continu en leggen de ontwikkelingen vast om te zien wat is veranderd, verbeterd en verbeterd kan worden. U kunt dit lezen in ons Kwaliteitsverslag.

 

Wij zijn er voor u, en uw dierbaren.

Geen wachtlijsten
100%
Bekende gezichten over de vloer
70%
Hulp bij administratie
100%
Wij staan continue voor u klaar
100%


Neem contact met ons op